Kvalitet och miljö

Vår kvalitets- och miljöpolicy

Edekyl och Värme AB skall genom ständiga förbättringar i processer, produkter, tjänster och ledningssystem uppnå en kvalitet som ger långsiktig överlevnad för företaget så väl som för kunden.

  • Leverera produkter och tjänster av sådan kvalitet att dessa tillgodoser avsedd funktion, överensstämmer med kundens behov och förväntningar samt svarar mot myndigheters krav.
  • Aktivt erbjuda energibesparande alternativ för minskad miljöpåverkan.
  • Uppfylla gällande lagstiftning och normer för miljöskydd och arbetsmiljö.
  • All personal ges möjlighet att aktivt påverka och utveckla kvalitet- och miljöarbetet.

Vi skall årligen fastställa och följa upp övergripande och detaljerade kvalitet- och miljömål, för att uppnå kontinuerliga förbättringar.