Kvalitet och miljö

Vår kvalitets- och miljöpolicy

 

Edekyl och Värme AB skall genom ständiga förbättringar i processer, produkter, tjänster och ledningssystem uppnå en kvalitet som ger långsiktig överlevnad för företaget så väl som för kunden.

Leverera produkter och tjänster av sådan kvalitet att dessa tillgodoser avsedd funktion, överensstämmer med kundens behov och förväntningar samt svarar mot myndigheters krav.

Aktivt erbjuda energibesparande alternativ för minskad miljöpåverkan.

Uppfylla gällande lagstiftning och normer för miljöskydd och arbetsmiljö.

All personal ges möjlighet att aktivt påverka och utveckla kvalitet- och miljöarbetet.

Vi skall årligen fastställa och följa upp övergripande och detaljerade kvalitet- och miljömål, för att uppnå kontinuerliga förbättringar.